Κάντε αυτό το απλό κόλπο (Ενισχύστε το σήμα ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΡΟΥΤΕΡ –

30 Αυγ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ (( κατ ίδιαν μεταξύ όλων τον συναδέλφων λέγετε )) …ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΕ …

29 Αυγ

Αγαπητοί φίλοι μετά από αναμονή πολλών χρόνων δημοσιεύτηκε σήμερα το φύλλο εφημερίδος της κυβέρνησης με αριθμό τεύχους 167 της 28-08-2014 τεύχος ΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Με κλικ εδώ να κατεβάσετε το Φ.Ε.Κ. .
Δεν θα ασχοληθώ αναλυτικά με την οργάνωση και το τη αναλυτικά περιγραφή το οργανόγραμμα για ΥΠΕΚΑ.
Μονό τούτο¨:

τον πλήρη έλεγχο,

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ (( κατ ίδιαν μεταξύ όλων τον συναδέλφων λέγετε ))

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Είναι πλέον στο σύνολο όλες η υπηρεσίες που εντάχτηκα ME με την διάσπαση του ΥΠΕΧΟΔΕ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.

ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ακόλουθη το κείμενο όπως είναι δημοσιευμένο στο ΦΕΚ

Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση
χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή
β) Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και
της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
γ) Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της
δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
δ) Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ει−
δών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
ε) Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστη−
μάτων της χώρας,
στ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πα−
νίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
ζ) Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλο−
ποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη,
την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
η) Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμέ−
νων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών
οικοσυστημάτων,
θ) Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμο−
γή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή
και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
ι) Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμο−
5396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
γής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της
δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική
Υπηρεσία, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προ−
γραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των
δασοτεχνικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα−
σών και Αγροπεριβάλλοντος, απαρτίζεται από τις εξής
Διευθύνσεις :
α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολι−
τικής,
β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος,
γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών,
δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περι−
βάλλοντος.
Άρθρο 24
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμ−
ματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως:
α) ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προ−
γραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και
η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους,
β) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πο−
λιτικής,
γ) η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της.
2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολι−
τικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολι−
τικής και Ανάπτυξης,
β) Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και
Έρευνας,
γ) Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων
και Ειδών CITES,
δ) Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δα−
σικής Στατιστικής.
3. α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δα−
σικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό
επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ββ) η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής
πολιτικής,
γγ) η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών
προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξη τους στα
σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της
εφαρμογής τους,
δδ) ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών
του Πράσινου Ταμείου,
εε) η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δα−
σικής πολιτικής,
στστ) η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πο−
λιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης,
ζζ) η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋ−
πολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπη−
ρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων
πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων.
β) Στο Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και
Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών
και τιμολογίου αμοιβής μελετητών για την εκπόνηση
διαχειριστικών μελετών των δασικών οικοσυστημάτων
και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
ββ) η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας,
γγ) η επεξεργασία και προώθηση προς ένταξη υπο−
βληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων δασικής έρευ−
νας, σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης
και παραλαβή αυτών.
γ) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προ−
ϊόντων και Ειδών CITES ανήκουν οι ακόλουθες αρμο−
διότητες :
αα) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της
Σύμβασης CITES, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης
πιστοποιητικών και αδειών για είδη CITES,
ββ) η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή
εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν
περιλαμβάνονται στα είδη CITES,
γγ) η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε.
που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων
αυτής,
δδ) η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας
των δασικών προϊόντων.
δ) Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και
Δασικής Στατιστικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:
αα) η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποίηση
της δασικής παραγωγής,
ββ) η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης και
επέκτασης δασικών βιομηχανιών και η άσκηση τεχνο−
λογικού ελέγχου των εγκαταστάσεων παραγωγής και
επεξεργασίας δασικών προϊόντων,
γγ) η κατάρτιση και καθιέρωση προτύπων τυποποί−
ησης και πιστοποίησης των δασών, της αειφορικής
προέλευσης των προϊόντων του ξύλου και των λοιπών
δασικών προϊόντων,
δδ) ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα
εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊόντα, καθώς και
η προεργασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για
έκδοση σήματος συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προ−
διαγραφές και πρότυπα,
εε) η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοι−
χείων για τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνεργασία με
τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Δασικές Υπηρεσίες και η
έκδοση Απολογισμού,
στστ) η διάθεση πριστής ξυλείας, ξυλοκατασκευών
και υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 25
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστα−
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση
μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και
του αγροτικού περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο,
β) Η αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή οδηγιών για
την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης
δασικών οικοσυστημάτων,
γ) Τα θέματα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δη−
μοσίου για τα δασικά οικοσυστήματα,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5397
δ) Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσε−
ων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της
δημόσιας αγροτικής γης.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ−
λοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας,
β) Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη
και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου,
γ) Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.
3. α) Στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής
Ασφάλειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
αα) η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από
κάθε κίνδυνο και ιδίως από δασικές πυρκαγιές, λαθρο−
ϋλοτομίες, και από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες
και η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από τους
κινδύνους αυτούς,
ββ) η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των δα−
σών και δασικών εκτάσεων που απώλεσαν τον χαρα−
κτήρα τους από οποιαδήποτε αιτία σε συνεργασία με
τα συναρμόδια τμήματα και φορείς του δημοσίου,
γγ) η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρό−
ληψη και καταπολέμηση των ασθενειών των δασικών
οικοσυστημάτων,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων Επι−
σκοπήσεων (Surveys) για νεοεμφανιζόμενους επιβλαβείς
οργανισμούς στα δασικά οικοσυστήματα,
εε) ο συντονισμός των Αποκεντρωμένων Δασικών Φυ−
τοϋγειονομικών Υπηρεσιών,
στστ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Συντονιστικού
Κέντρου Δασοπροστασίας καθώς και η μέριμνα για
την στελέχωση του ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
ζζ) η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσε−
ων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής
και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της
δημόσιας αγροτικής γης,
ηη) η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των Δα−
σικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή
παράνομων δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκτάσεις
και ανεκμετάλλευτες παραγωγικές γαίες του Δημοσίου.
β) Στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά
Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου ανή−
κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων
αλλαγής της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης
δασικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων,
ββ) ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για την
ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην
εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε ζητήματα επι−
τρεπτών επεμβάσεων,
γγ) η κατάρτιση προδιαγραφών για τη δημιουργία
πάρκων και αλσών, την εκτέλεση έργων σε αυτά καθώς
και η προστασία αυτών.
γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
δασών ή των δασικών εκτάσεων και της εξαγοράς δια−
κατεχόμενων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα,
ββ) η μέριμνα για τη λειτουργία του Αναθεωρητικού
Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.),
γγ) η τήρηση αρχείου ιδιοκτησίας των δασών και των
δασικών εκτάσεων.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών
Έργων και Υποδομών είναι ιδίως:
α) Η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέ−
λεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και
διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσε−
ων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλα−
πλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του,
β) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείρι−
ση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων
ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών,
γ) Η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με
τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις,
δ) Η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδί−
ων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες,
ε) Η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και
χρήσεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δα−
σολογίου,
στ) Η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της
χώρας.
2. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτε−
λείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πό−
ρων και Αναδασώσεων,
β) Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορ−
ροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας,
γ) Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκατα−
στάσεων και Δασικών Εργασιών,
δ) Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υπο−
στήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου.
3. α) Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενε−
τικών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγω−
γής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων
δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος
της λειτουργίας τους,
ββ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασι−
κού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια,
γγ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυ−
σης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών
φυτωρίων,
δδ) ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισαγω−
γής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και
η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
εε) η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση,
εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκποί−
ηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασια−
στικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του,
στστ) η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και
διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της
Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της
λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων,
ζζ) η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανα−
δασώσεων, 5398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ηη) η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και
τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία
με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών,
θθ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών
αναδασώσεων, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του Τμή−
ματος.
β) Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών
Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατι−
κών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής δι−
ευθέτησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής
τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων
αντιχειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την
Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ββ) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης
των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης
των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την
προστασία των ορεινών εδαφών,
γγ) η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης
επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργολη−
πτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.).
γ) Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκα−
ταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλου−
θες αρμοδιότητες:
αα) η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προ−
διαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές
μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία,
ββ) η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλ−
λακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα πα−
ραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασι−
κές υπηρεσίες,
γγ) η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχά−
νισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση
εφαρμογής τους,
δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία
και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσε−
ων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολού−
θηση της εφαρμογής τους,
εε) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύ−
νταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
και δασικής οδοποιίας.
δ) Στο Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής
Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακό−
λουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δα−
σολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων
φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη
σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ.,
κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους,
ββ) η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες
βλάστησης και χρήσεων γης,
γγ) η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους,
δδ) η μελέτη των προβλημάτων κατάρτισης, ελέγχου,
τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και η
παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους,
εε) η μέριμνα για τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων πα−
ρατηρήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των
δασικών χαρτών και για την έκδοση οδηγιών εκτέλεσης
των εργασιών ελέγχου των δασικών χαρτών,
στστ) η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενη−
μέρωση βάσης δεδομένων για το σύνολο των δασικών
χαρτών, του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών
των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της Χώρας για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
ζζ) η έκδοση και παροχή οδηγιών για την προάσπιση
των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημο−
σίου επί εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας,
ηη) η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικο−
συστημάτων της χώρας,
θθ) η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαιών
και τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών δασικής γης.
Άρθρο 27
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι –
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχεί−
ρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών
και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων
φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οι−
κοσυστημάτων της χώρας,
β) Η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προ−
στασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας,
στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών,
γ) Η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανί−
δας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία
με άλλα υπουργεία και φορείς,
δ) Η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της
αλιείας ορεινών υδάτων,
ε) Η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με
τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό
των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκηση της,
στ) Η έκδοση οδηγιών για την προστασία και διαχεί−
ριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη
δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
ζ) Η έκδοση οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την
εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση
της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με συναρ−
μόδιες υπηρεσίες και φορείς.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περι−
βάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδι−
κών Οικοσυστημάτων,
β) Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας,
γ) Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας,
δ) Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και
Δασικής Αναψυχής.
3. α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και
Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρ−
μοδιότητες :
αα) η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής
της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικο−
συστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής
της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων,
ββ) η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημο−
σίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η
παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της
δασικής παραγωγής,
γγ) η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση
των δασικών προϊόντων,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5399
δδ) η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθε−
σης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών,
εε) η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδια−
γραφών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών
βοσκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμ−
μάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους,
στστ) η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμι−
σης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από
τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων,
ζζ) η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των
απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων
σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών.
β) Στο Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχεί−
ρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων,
ββ) η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνι−
διόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση
θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών,
γγ) η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών
προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων
ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας,
δδ) η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων,
εε) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που
αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό
προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς
δασοκτημόνων,
στστ) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που
αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών
και δασικών εκτάσεων.
γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας
ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η μέριμνα για τον εμπλουτισμό βιοτόπων με είδη
άγριας πανίδας,
ββ) η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
των πληθυσμών επιβλαβών ειδών της άγριας πανίδας,
γγ) η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης
άγριας πανίδας,
δδ) η μέριμνα για την εκπόνηση, παρακολούθηση και
υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και προγραμμάτων για την
άγρια πανίδα και τους βιοτόπους της,
εε) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες και
τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότη−
τάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδη−
γών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία
των ειδών της άγριας πανίδας,
στστ) η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορει−
νών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους,
ζζ) η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών
Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Πε−
ριοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας
και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών
σταθμών,
ηη) η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών
Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η επο−
πτεία και ο έλεγχός τους,
θθ) η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με
τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστι−
κής απόφασης και των αδειών θήρας,
ιι) η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομο−
σπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας
των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί
σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή
οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρ−
μοδιοτήτων.
δ) Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών
και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδι−
ότητες:
αα) η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συ−
ναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση,
υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών
για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές,
ββ) η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών
για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
γγ) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την
εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής
βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς,
δδ) η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της δια−
δικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και όπου
απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των έργων
και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συμβα−
τικές πηγές ή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα
πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
εε) η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η
παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες,
στστ) η διατύπωση γνωμοδότησης επί των νομοθετι−
κών και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση και
λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχών,
ζζ) η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλω−
ρίδα και τους οικοτόπους της, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και
Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και άδειες κινηματο−
γράφησης και φωτογράφησης αυτών,
ηη) η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκτα−
ση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργα−
σία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 28
Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι−
κού Περιβάλλοντος υπάγονται:
1.Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού
2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Άρθρο 29
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρι−
κού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων
στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περι−
φερειακού και τοπικού επιπέδου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτί−
ζεται από:
α) Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού,
β) Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περι−
οχών,
γ) Τη Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών,
Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ET.GR

Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι η κατρακύλα της ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ και δεν θα είναι το επόμενο βήμα ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΑΤΗΣ ΠΟΡΙΑΣ κάποιο απομακρυσμένο γραφείο του εκάστου δήμου της επικράτειας ΜΕ την μεταλλική πλακέτα τμήμα δασικής υπηρεσίας δήμου…
Ο ΑΠΟΛΥΘΕΙΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ

Σημείωση από το μπλοκ λάβαμε και δημοσιεύουμε το παραπάνω κείμενο
Ευχαριστούμε το φίλο το μπλο με το ψευδώνυμο ο απολυθείς δασοφύλακας.

Επιβίωση και Αυτάρκεια : Συμβουλές επειδή έρχονται δύσκολες και κρίσιμες ημέρες

7 Ιουν

 

Nikolaos Gonos Reply 7.6.14

Όταν ξεσπά μια καταστροφή (φυσική ή όχι….), είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτούμε λύσεις για την επιβίωσή μας. Υπάρχουν κάποιες βασικές παράμετροι, που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να καταφέρουμε να συντηρηθούμε, ζωντανοί και αλώβητοι!

Τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία επιβίωσης, κατ’ αρχήν είναι το νερό και τα τρόφιμα.

1. Τα τρόφιμα που αποθηκεύουμε, φροντίζουμε να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να καλύπτουν (κατά το δυνατόν) τις διατροφικές ανάγκες μας. Τέτοια τρόφιμα είναι :

Λάδι (Δεν χρειάζεται να είναι έξτρα ή εξαιρετικά παρθένο και το πυρινέλαιο μια χαρά είναι)

Αλάτι Πρέπει νά αποθηκεύσετε πολύ αλάτι, τόσο γιά τήν γεύση όσο καί γιά τήν συντήρηση των τροφίμων, αλλά καί ώς έναν πρακτικό τρόπο γιά νά ελκύετε άγρια ζώα στό κυνήγι. Σέ πολλές περιοχές, οί εκτάσεις μέ φυσικό αλάτι είναι απαγορευμένες στους κυνηγούς, άφού τό κυνήγι εκεί είναι υπερβολικά εύκολο καί δεν θεωρείται άθλημα. Αυτό θά πρέπει νά σάς λέει κάτι. Σας συστήνω λοιπόν νά αποθηκεύσετε πολλαπλάσια ποσότητα αλατιού άπό αυτήν πού φαντάζεστε πώς μπορείτε νά χρειαστείτε. Έκτος καί αν ζείτε κοντά σέ αλυκή ή άλλο τόπο μέ φυσικό αλάτι, δεν μπορώ νά σάς περιγράψω πόσο μεγάλη σημασία έχει ή αποθήκευση αλατιού. Τό αλάτι είναι φτηνό καί άφθονο τώρα, αλλά σέ περίπτωση κρίσης.

θά είναι ένα σπάνιο καί πολύτιμο αγαθό στις περισσότερες περιοχές μακριά άπό τήν θάλασσα. Επίσης, τό αλάτι έχει μία σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Κάντε μία έρευνα πάνω στά αποθέματα φυσικού αλατιού πού υπάρχουν στήν περιοχή όπου σκοπεύετε νά κάνετε τό καταφύγιο σας. Αυτή μπορεΐ νά αποδειχθεί μία ιδιαίτερα πολύτιμη γνώση σέ πε­ρίπτωση κρίσης.

Αποθηκεύστε περίπου πέντε κιλά αλάτι γιά κάθε μέλος της οικογένεια σας. Μπορεί νά σας φαίνετε πολύ, άλλά πε­ριλαμβάνει καί επιπλέον γιά νά προσελκύσετε άγρια ζώα 7τό κυνήγι. Όσο θά χρησιμοποιήσετε στό μαγείρεμα καί στό τραπέζι πρέπει νά είναι ιωδιούχο.αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,1

Ρύζι Προτιμώ τό καστανό ρύζι γιά τά διατροφικά του πλεονεκτήματα, έστω καί άν ό χρόνος συντήρη­σης του είναι μικρότερος άπό εκείνον τού λευκού. Τό συνδυασμένο βάρος θά πρέπει νά είναι περίπου δε­καπέντε κιλά άνά ενήλικο άτομο άνά έτος. Ό χρόνος πού μπορεί νά διατηρηθεί είναι περίπου οκτώ έτη.

Σιτάρι (ή άλλα δημητριακά) Ή αποθήκευση δημη­τριακών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της οικογενειακής προετοιμασίας. Τά σιτηρά μπορεί σύντομα νά μήν είναι τόσο φτηνά ή άφθονα, γιά αυτό αποθηκεύστε. Αγοράστε 100 κιλά άνά ενήλικα άνά έτος. (Ένα μέρος άπό αυτά μπορεί νά είναι μέ τήν μορφή ζυμαρικών). Μπορούν νά διατηρηθούν μέχρι καί τριάντα ή καί πα­ραπάνω χρόνια. Συστήνω επίσης τήν αγορά επιπλέον κιλών γιά ανταλλαγές καί αγαθοεργίες.

Δέν σας συστήνω νά αποθηκεύσετε αλεύρι, άφοϋ αυτό διατηρείται μόνο γιά δύο ή τρία χρόνια. Τό σιτάρι πού δέν έχει υποστεί επεξεργασία διατηρεί τό 80% της θρεπτικής του αξίας γιά τριάντα καί πλέον χρόνια. Αγοράστε λοιπόν μή επεξεργασμένο σιτάρι καί έναν χειρόμυλο γιά νά τό αλέθετε.

Μή παραβλέψετε τήν εύκολώτερη μέθοδο προετοιμα­σίας: τούς μουλιασμένους σπόρους. ‘Άν μουλιάσετε σέ νερό γιά ε’ικοσιτέσσερις έως τριάντα έξι ώρες τό σιτάρι, αυτό φουσκώνει καί μαλακώνει, ένώ στην συνέχεια, αν τό ζεστά­νετε, φτιάχνετε μέ αυτό ένα θρεπτικό πρωινό.

Καλαμπόκι Τά ολόκληρα καλαμπόκια διατηρούνται πολύ περισσότερο άπό τά σπυριά τού καλαμποκιού ή τό καλαμποκάλευρο. γι’ αυτό νά αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμπόκια καί νά αλέθετε μόνοι σας όσα χρειάζεστε. Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα τόν χρόνο. Ό χρόνος αποθήκευσης τού ολόκληρου καλαμποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα χρόνια, άλλά τό σπασμένο ή αλεσμένο καλαμπόκι διατηρείται μόνο δεκαοκτώ μέ τριάντα έξι μήνες.

Βρώμη Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά ανά ενήλικα, ανά έτος. Ό χρόνος αποθήκευσης της βρώμης είναι τρία μέ έπτά χρόνια, ανάλογα μέ τήν ποικιλία καί τήν μέθοδο συσκευασίας.

Γάλα σέ σκόνη Αγοράστε τήν ποικιλία χωρίς λίπος. Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος. Γιά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αγοράστε γάλα σέ σκόνη συσκευασμένο μέ άζωτο, άπό έναν πωλητή τροφίμων μακράς διαρκείας. Αυτό τό είδος μπορεί νά κρατήσει γιά πέντε καί πλέον χρόνια.

Φρούτα καί Λαχανικά σέ Κονσέρβες Είναι πιό οικο­νομικό (καί μία καλή εξάσκηση) νά κονσερβοποιείτε τά δικά σας. Εφόσον ανανεώνετε συνεχώς τό απόθεμα σας, πρέπει νά ετοιμάζετε αρκετές ώστε νά καλύ­πτουν τίς ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας γιά δύο χρόνια. 01 ποσότητες θά ποικίλλουν ανάλογα μέ τό πόσα φρούτα καί λαχανικά καταναλώνετε στό διαιτολόγιο σας.

Κρέας σέ Κονσέρβες Καί πάλι, θά πρέπει νά ανα­νεώνετε τό απόθεμα συνεχώς, και δέν θά πρέπει νά αποθηκεύετε περισσότερο άπό όσο θά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα σέ δύο χρόνια. Έγώ προτιμώ τά κονσερβαρισμένα χοιρινά της μάρκας DAK.

Σάκχαρα Προτιμώ τό μέλι (έκτος, ασφαλώς, γιά τά βρέφη), άλλά ανάλογα μέ τά γούστα σας μπορεί επίσης νά θέλετε νά δημιουργήσετε ένα απόθεμα μέ ζάχαρη, μελάσσα, σόργον, σιρόπι σφένδαμου, καί διά­φορες μαρμελάδες καί ζελέδες. Τό συνδυασμένο βά­ρος όλων αυτών θά πρέπει νά είναι περίπου είκοσι πέντε κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος.

Ζυμαρικά Αν είναι σε ξηρό μέρος, δεν παθαίνουν τίποτα. Μόνο αν παρατηρήσετε ζουζουνια εντός μιας κλειστής συσκευασίας.

Η κατάψυξη πολλών τροφών δεν θα δώσει λύση αν στηριχθούμε κατά κύριο λόγο σε αυτή. Αν για παράδειγμα γίνει μια μεγάλη απεργία ή μια καταιγίδα προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και μείνουμε χωρίς ρεύμα μερικές ημέρες τότε θα χαθούν όλα.

Οι ποσότητες θα πρέπει να υπολογισθούν αναλόγως με τον αριθμό των μελών της οικογενείας αλλά σε κάθε περίπτωση κανείς δε θα πάθει κακό αν υπερβάλλει……

2. Σημαντική θεωρείται και η αποθήκευση φαρμακευτικών ειδών πρώτης ανάγκης, προς αποφυγήν διαφόρων μολύνσεων και λοιμώξεων. Τέτοια ειναι τα παρακάτω:

Πολυβιταμίνες σε μορφή κάψουλας

Παυσίπονα-αναλγητικά

Αντιβιώσεις

Είδη πρώτων βοηθειών (γάζες, ιώδια, επίδεσμοι, σουλφαμιδόσκονη, οινόπνευμα κ.λ.π.)

αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,2

Και φυσικά αναλόγως με την ευπάθεια ή τα προβλήματα κάθε μέλους της οικογενείας σας, να αναγνωρίζεται μόνοι σας τι άλλο θα είναι χρήσιμο…, π.χ.: για παιδιά και λοιμώξεις που τα απασχολούν, ποσότητες αντιβηχικών ή σιροπιών για μολύνσεις του φάρυγγα καθώς και χάπια ενάντια στις διάρροιες… κ.λ.π.

3. Η δημιουργία σπορείου καθώς και η αποθήκευση τους κρίνεται απαραίτητη κυρίως με τη χρήση “εύκολων” σπόρων, όπως είναι: τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, καρότο, κολοκύθι, μελιτζάνα, πατάτα κ.λ.π…..

Δε χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις παρά μόνο γνώση για το χρόνο σποράς και φροντίδα μέχρι τη συγκομιδή.

αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,3

Τό πραγματικό κλειδί της αυτάρκειας είναι νά διαθέτετε όχι μόνο αποθηκευμένα τρόφιμα αλλά καί τήν δυνατότητα καλλιέργειας των δικών σας δημητριακών καί λαχανικών.

‘Άν ανησυχείτε γιά τήν διατροφική αξία τών τροφίμων, τότε τίποτα δέν ξεπερνά σε αξία τά φρέσκα καλλιεργημένα τρό­φιμα. Θά πρέπει νά σκεφτείτε πώς ή αποθήκευση σπόρων πού δέν ανήκουν στά υβρίδια έχει ίση, ίσως καί μεγαλύτερη σημασία από τήν αποθήκευση τροφίμων.

Ή καλλιέργεια ενός δικού σας λαχανόκηπου καί ή εκτροφή οικόσιτων ζώων είναι τά σημαντικότερα πράγματα πού θά εξασφαλίσουν τήν διατροφή μας στήν περίπτωση ενός σεναρίου ιδιαίτερα μακρόχρονης κατάρρευσης.

4. Φυσικά φτάσαμε στο θέμα του οπλισμού το οποίο θα έχουν ήδη λύσει όσοι έχουν και την ιδιότητα του κυνηγού…

αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,4

Εκτός όμως από αυτό το κυνήγι, χρήσιμο θα μας φανεί και το κυνήγι της θάλασσας, οπότε καλό θα είναι να έχουμε προμηθευτεί πετονιές, αγκίστρια κι ένα μικρό σχετικά δίχτυ για να διευκολυνθούμε. Όσοι φυσικά ασχολούνται ερασιτεχνικά με το ψάρεμα κάθε μορφής, τότε θα έχουν ήδη εξοπλισμό έτοιμο…

Όσον αφορά όμως εκείνους που ενδιαφέρονται για την προμήθεια οπλισμού, έχουμε να προτείνουμε τα εξής….:

Ένα από τα πιο προσιτά όπλα (που δεν μπόρεσαν ακόμα και τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα να απαγορεύσουν στο κόσμο) ειναι οι κυνηγητικές καραμπίνες. Ένα όπλο που δεν πρέπει να υποτιμάται από κανέναν καθώς χρησιμοποιείται επιτυχημένα από πολλές υπηρεσίες παγκοσμίως(FBI,Police, Λόχοι Ορεινών Καταδρομών, US Navy Seals κ.α.). Μια καραμπίνα γεμισμένη με 9-βολα ειναι θανατηφόρα στα 25 μέτρα για 2 ανθρώπους. Φανταστείτε ότι χοντρικά, κάθε εννιάβολο φυσίγγι αντιστοιχεί σε 9 σφαίρες των 9 χλστ. (αυτές που χρησιμοποιούν πιστόλα beretta, glock klp).

Οι καραμπίνες χωρίζονται σε αυτόματες (που μετά από κάθε βολή, οπλίζουν μόνες τους, δηλ., εμείς απλά πατάμε την σκανδάλη) και σε επαναληπτικές (γνωστές και ως «χράπα χρούπα»). Προσωπικά προτιμώ τις «χράπα χρούπα», καθώς είναι πιο αξιόπιστες (δεν παθαίνουν σχεδόν ποτέ εμπλοκή), ενώ ειναι και πολύ φθηνές (ξεκινούν από 300 ευρώ). Επίσης δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καραμπινών που μπορεί να κατέχει κάποιος.

Για να αποκτήσετε μια καραμπίνα η διαδικασία ειναι απλή. Καταρχάς πρέπει να είστε πάνω από 21 ετών.

Πηγαίνετε στο Αστ. Τμήμα της περιοχής σας και παίρνετε τα δικαιολογητικά. Επισκέπτεστε έναν οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο ιατρό, όπου σας χορηγεί ένα χαρτί ότι είστε ικανός να έχετε όπλο (τελείως τυπικά το δίνουν όλοι). Κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε καταδικαστεί για κακουργήματα κ.λ.π. (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΦΥΛΑΚΗ) και βγάζετε κάποιες φωτογραφίες κ.λ.π. Τα πηγαίνετε στην αστυνομία όλα αυτά και σας δίνουν μια άδεια αγοράς. Με αυτήν πηγαίνετε σε τοπικό κατάστημα κυνηγητικών ειδών, διαλέγετε μια και…βουαλα, είστε έτοιμοι!

Μερικές καλές καραμπίνες ειναι:

remington 870: Κορυφαια στην κατηγορία της χρησιμοποιείται από τα περισσότερα σώματα ασφάλειας ανά τον κόσμο («χράπα χρούπα»). Αξιόπιστη και λειτουργική τιμάται γύρω στα 500 ευρώ, καινούρια. Βγαίνει σε πολλές εκδόσεις με κοντές κάνες, μεγάλους γεμιστήρες κ.λ.π. Δέχεται φυσίγγια super magnum 3&1/2 που σκοτώνουν αρκούδα, εύκολα!

Winchester 1300: Εξαιρετικό όπλο από τα πιο αξιόπιστα. Επιλογή των συνοδευτικών μονάδων κομβόι στο Ιράκ. Δυστυχώς σταμάτησε να παράγεται φέτος. Όσοι όμως βιαστείτε θα προλάβετε να αγοράσετε (τα καταστήματα έχουν απόθεμα). Αξιόπιστο, δεν μπλοκάρει ποτέ, το δικό μου έχει ρίξει πάνω από 7000 φυσίγγια χωρίς κανένα πρόβλημα, Αμερικανικό. Τιμή 610 ευρώ, η «καλή» έκδοση.

mossberg 500 pursuader: Επίσης φανταστικό όπλο, ευρέως χρησιμοποιούμενο («χράπα χρούπα»). Τιμή αν δεν απατώμαι γύρω στα 700 ευρώ. Δέχεται φυσίγγια super magnum 3&1/2.

maverick 88: Είναι παρακλάδι της mossberg («χράπα χρούπα»). Αξιόπιστη και λειτουργική, δέχεται φυσίγγια μαγκνουμ 3′ και με ατού την τιμή της:300 ευρώ!

Saiga 12: Ρώσικης προέλευσης, πραγματικά αξιόπιστη(σκυλί), λειτουργεί σε νερό κλπ βασισμένη στο μηχανισμό του καλασνικωφ, αυτόματη. Δέχεται γεμιστήρες των 5 η 7 η 10(!!!) φυσιγγίων. Τιμάται γύρω στα 800 ευρώ και αποτελεί επένδυση.

Αυτά και πολλά άλλα μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα.

Κι αν εγώ είμαι τρελός, λέω ασυναρτησίες, ζω σ’ έναν εικονικό κόσμο κτλ, πείτε μου εσείς αν πραγματοποιήσετε την άνωθεν προετοιμασία θα πάθετε κάτι ή θα βγείτε χαμένοι. Αντί να ψωνίζετε από το Supermarket, θα ψωνίζετε από την αποθήκη σας.

Χωρίς πανικό, ξεκινήστε.

Aircrack Etherape Wireshark

4 Ιουν

Aircrack και Etherape: Ασύρματες επιθέσεις| Μάθε – προστατέψου!

Δημοσιεύτηκε από

Πρόκειται για ένα άρθρο καθαρά ενημερωτικό. Θα παρουσιαστούν τεχνικές “σπασίματος” δικτύων, μα και τρόποι αντιμετώπισης τους.
Κοινότυπο, μα θα τονίσουμε πως η εισβολή σε ξένο δίκτυο θεωρείται παράνομη και ανήθικη.
Με την παρακάτω παρουσίαση θα μπορέσετε να τεστάρετε και το δίκτυο σας, για το πόσο ισχυρό και ασφαλές είναι. Μιλάμε πάντα για τα WEP δίκτυα.
To osarena, δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη, για την χρήση που μπορεί να κάνει ο καθένας στα παρακάτω, πέρα από την προστασία του.

Ήταν ένα θέμα στα υπόψη να γίνει, μα αφού προέκυψε και μια πολύ καλή συμπληρωματική βοήθεια από τον foliko της Ελληνικής Κοινότητας του LinuxMint.

-Πριν αρχίσουμε, κάποιους βασικούς κίνδυνους με τα ξένα δίκτυα, μπορείτε να δείτε στα παρακάτω άρθρα:

Ας μεγαλώσει λίγο το άρθρο σε μήκος, δεν πειράζει, να κανουμε λίγη θεωρία πρώτα, ώστε να κατανοήσετε καποια σημαντικά πράγματα για το ασύρματο δίκτυο σας που είναι και μέρος της καθημερινότητας. Θα σας βοηθήσουν άλλωστε, να κατανοήσετε καλύτερα και τα υπόλοιπα:

Τι είναι τα Ασύρματα Δίκτυα;

Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.

Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN). Τα τέσσερα τελευταία εξετάζονται σε αυτό το άρθρο. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αν και ως τηλεπικοινωνιακά μέσα είναι εκ φύσεως ασύρματα στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται στα ασύρματα δίκτυα, καθώς η μετάδοση γίνεται προς πάσα κατεύθυνση χωρίς να υπάρχει κάποιο δομημένο «δίκτυο» τηλεπικοινωνιακών κόμβων (συσκευών) με τη συνήθη έννοια. Επιπλέον, τα μεταφερόμενα δεδομένα συνήθως είναι αναλογικά και, επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν δίκτυα υπολογιστών.

[από την Βικιπαίδεια]

Πως εντοπίζεται ένα ασύρματο δίκτυο, τα βασικά χαρακτηριστικά.

Μιλαμε για τα συνηθέστερα ασύρματα δίκτυα, αυτά που λειτουργούν με Access points(AP). Κάθε AP εκπέμπει κάθε δευτερόλεπτο 10 Beacon Frames. Αυτά τα πακέτα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Το όνομα του ασυρμάτου δικτύου (ESSID)
 2. Πληροφορίες για το αν το δίκτυο είναι προστατευμένο(Οι οποίες δεν αληθεύουν πάντοτε)
 3. Το υποστηριζόμενο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε Mbit
 4. Το κανάλι στο οποίο εκπέμπεται το σήμα του δικτύου

Κάθε AP έχει μια μοναδική MAC address (48 bits, 6 ζεύγη 16αδικού συστήματος). Απεικονίζεται πχ 00:01:23:4A:AB:BC. Κάθε συσκευή δικτύου έχει μία τέτοια διεύθυνση και μεταξύ τους επικοινωνούν με αυτή. Αποτελεί δηλαδή μια μοναδική σε όλο τον κόσμο διεύθυνση χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο

 1. Συνήθως κατά τη σύνδεση με ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιείται το Open System Authentication:
 2. Ζητείται από το AP ταυτοποίηση.
 3. Απόκριση του AP. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε
 4. Ζητείται από το AP συσχετισμός.
 5. Απόκριση του AP. Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν έχετε εξουσιοδότηση να συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις

Αν υφίσταται προστασία δικτύου WPA/WPA2 τότε απαιτείται πιστοποίηση EAPOL. Το AP θα αρνηθεί στο βήμα 2.
Το AP έχει λίστα επιτρεπόμενων clients( addresses). Έτσι μόνο οι συσκευές της λίστας μπορούν να συνδεθούν. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται MAC filtering.
Το AP χρησιμοποιεί Shared Key Authentication, όπου πρέπει να εισαχθεί το κατάλληλο αναγνωριστικό WEP για να επιτευχθεί η σύνδεση.

[από το: users.uom]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα μιλήσουμε για εργαλεία, τα οποία υπαρχουν σε καποιες διανομές, με κυριότερη αυτή του Back Track (δείτε σχετικά) η οποία πλέον βασίζεται στο Ubuntu.
Παρ’ ολ’ αυτά από την μια δεν χρειαζόσαστε ολόκληρη αυτή την ειδικευμένη διανομή, από την άλλη έχει καποια προβληματάκια, σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ένα τεράστιο λάθος που κανουν αρκετοί, είναι πως εγκαθιστούν το Back Track ως βασική διανομη και έχουν απαίτηση να κάνει τα πάντα, όσα καποια άλλη διανομή.
Αυτό ας το ξεχάσουν. Αυτή η διανομη όπως και άλλες του είδους (σαν το Blackbuntu, η το BackBox, μα και άλλες αντίστοιχες που θα βρείτε στην κατηγορία των Ειδικευμένων Διανομών) ανήκουν στην κατηγορία των Auditing Live CDs. Συνιστούνται δηλαδή, να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και μόνο, από κάποιο live cd/dvd η usb.
(μπορείτε να δείτε και ένα βίντεο παρουσίαση (στα Ελληνικά), των δυνατοτήτων των Back Track και Blackbuntu.

Γνωρίζοντας πλέον τα παραπάνω, θα κανουμε κάτι πιο χρήσιμο ακομα. Θα χρησιμοποιήσουμε καποια από αυτά τα εργαλεία που έχουν αυτές οι ειδικευμένες διανομές, στο κανονικό μας σύστημα. Την καθημερινή μας διανομή, δηλαδή.

 

-Τα εργαλεία, τα οποία θα μας απασχολήσουν, είναι τα παρακάτω:

 1. Aircrack
 2. Etherape
 3. Wireshark

Τα Aircrack και Wireshark, λογικά θα τα βρείτε στα αποθετήρια τους, στους διαχειριστές πακέτων (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Software Manager, Yum, Yast, κλπ).
Αν όχι μπορείτε από τα παραπάνω links, να τα κατεβασετε. Το WireShark, πάντως, μπορείτε να το έχετε και σε portable έκδοση (χωρίς εγκατάσταση δηλαδή).

-Ας τα γνωρίσουμε και ένα-ένα, ώστε να δούμε τι είναι και τι κανουν:

Aircrack (η Aircrack-ng):

Το Aircrack-ng είναι ένα πρόγραμμα που στην πραγματικότητα αποτελεί μια σουίτα από υποπρογράμματα που στόχο έχουν στον έλεγχο ασφάλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορεί να παρεμβάλλεται σε ένα ασύρματο δίκτυο, με σκοπό την παράγωγη επιθυμητών δεδομένων από ένα ασύρματο δίκτυο.

Τα πιο σημαντικά υποπρογράμματα είναι:

 • Airmon-ng: Το πρόγραμμα βάζει σε κατάσταση monitor την κάρτα wifi.
 • Airodump-ng: Πρόκειται για το σνιφερ της σουίτας. Δουλεία του είναι να καταγράφει τα πακέτα ασύρματων δικτύων.
 • Aireplay-ng: Αυτό είναι το κυριότερο εργαλείο. Η βασική λειτουργία του είναι η αποσύνδεση ενός ασύρματα συνδεδεμένου υπολογιστή, άσχετα με το βαθμό ασφάλειας που έχει το ασύρματο δίκτυο. Η μοναδική προστασία είναι κάποιος να κρύψει το essid του δικτύου με το που δεχτεί αυτήν επίθεση συνήθως μέσω πρωτοκόλλου EAPOL.
 • Packetforge-ng: Χρήσιμο για να δημιουργεί πακέτα συσχετισμένα με ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο με στατική ασφάλεια (WEP). Έχει άμεσο στόχο να χρησιμοποιηθεί με το aireplay-ng, για να μεγαλώσει την ροη δεδομένων στο ασύρματο δίκτυο.
 • Aircrack-ng: Πρόκειται για το τελικό στάδιο της διαδικασίας, που σπάει στατικά (WEP) ή δυναμικά (WPA) κλειδώματα. Όσο αφορά τα στατικά κλειδώματα (WEP) δεν έχουν καλή ασφάλεια, αλλά αναγκάζει τον εισβολέα να είναι στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου για να ελέγξει την ασφάλεια του.

Τα δυναμικά κλειδώματα (WPA) παρέχουν την καλύτερη ασφάλεια, αλλά από ένα σημείο και μετά.
Ο εισβολέας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου, ώστε να δει κατά ποσό ασφαλείς είναι. (Από την στιγμή που πάρει τον κρυπτογραφημένο αλγόριθμο που εμπεριέχει μέσα το primary key του ασύρματου δικτύου).

EtherApe:

Το Εtherape ειναι πρόγραμμα για network monitoring και ειναι ένα από τα λίγα που δεν χρειάζεται κονσόλα και απλό στην χρήση του.
Υποστηρίζει Ethernet, FDDI, Token Ring, ISDN, PPP, SLIP και WLAN.
Μπορεί να φιλτράρει την κυκλοφορία του δικτύου και να την εμφανιστεί, και μπορεί να διαβάσει τα πακέτα από ένα αρχειο που στέλνεται στο διαδίκτυο.
Για μεγαλύτερη ευκολία τα παρουσιάζει με διαφορετικά χρώματα το καθένα, έχοντας δίπλα και τις σχετικές επεξηγήσεις.
Ακόμα, όλα αυτά τα node statistics μπορουν και να εξαχθούν.

Wireshark:

Το Wireshark είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό ανάλυσης πρωτοκόλλων δικτύου υπολογιστών. Χρησιμοποιείται για ανάλυση δικτύου, παρακολούθηση δικτύου, εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων στα δίκτυα και για εκπαίδευση. Το αρχικό όνομα του προγράμματος ήταν Ethereal, και τον Μάιο του 2006 άλλαξε σε Wireshark για λόγους εμπορικών σημάτων.
Είναι διαθέσιμο για όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows, Linux, Mac OS X, Solaris και BSD χρησιμοποιεί το GTK+ για το γραφικό περιβάλλον και το Pcap για σύλληψη πακέτων.
Διαθέτει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον και πολλές επιλογές ταξινόμησης και φιλτραρίσματος. Επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθήσει όλη την κίνηση που γίνεται στο δίκτυο θέτοντας την κάρτα δικτύου σε λειτουργία promiscuous mode για να δεί όλη την κίνηση που είναι ορατή σε αυτό το interface ,όχι μόνο την κίνηση που απευθύνεται σε μια από τις ρυθμισμένες διευθύνσεις του interface και της broadcast/multicast κυκλοφορίας. Ωστόσο, οταν πραγματοποιείς σύλληψη πακέτων με έναν αναλυτή πακέτων σε promiscuous mode σε ένα port ενός switch δικτύου, δεν στέλνεται απαραίτητα όλη η κίνηση (δικτύου) που πραγματοποιείται στο port που γίνεται η σύλληψη πακέτων, έτσι η σύλληψη πακέτων σε promiscuous mode δεν είναι επαρκής για να δείτε όλη την κυκλοφορία στο δίκτυο.
Το port mirroring η διάφορες taps δικτύου μπορούν να επεκτείνουν την σύλληψη πακέτων σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου. Taps απλού παθητικού τύπου είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε malware tampering. Σε Linux, BSD, και Mac OS X, με libpcap 1.0.0 ή νεότερο, Wireshark 1.4 ή νεότερο μπορούν να εφαρμοστούν Wi -Fi προσαρμογείς στη λειτουργία της οθόνης.

INFO: Ένα σχεδον αντίστοιχο εργαλείο με το WireShark, είναι το: Network Traffik Monitor (δείτε παρουσίαση του). Έχει την δυνατοτητα να εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την σύνδεση σας, την κίνηση δηλαδη που παρουσιάζει αυτή και επισης έχει την δυνατοτητα να αποσυνδέεται αυτοματα μετά από καποιο συγκεκριμένο διάστημα η όταν η κυκλοφορία της κίνησης, υπερβεί τα επιθυμητά ΜΒ που έχουμε ορίσει. Μπορείτε να έχετε μια πλήρη άποψη και τον έλεγχο της wifi σύνδεσης σας.

-Πριν περάσουμε στην εγκατάσταση των Aircrack, Etherape και Wireshark, είναι πιθανό, σε καποιες περιπτώσεις, να σας χρειαστούν τα παρακάτω:

-H μάλλον πριν περάσουμε στην εγκατάσταση, ας δούμε και το είδος των επιθέσεων, ώστε να κατανοήσουμε ακομα καλύτερα τι συμβαίνει:

ΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ:

 • Packet injection

Το packet injection είναι η τεχνική κατά την οποία ένας client στέλνει ένα πακέτο σε ένα σταθμό access point χωρίς ο client να είναι κόμβος του δικτύου. Η Προϋπόθεση για να δουλέψει το packet injection είναι ο client να έχει πραγματοποιήσει fake authentication με το σταθμό AP. To packet injection μας βοηθάει να πολλαπλασιάσουμε την κίνηση πακέτων σε ένα ασύρματο δίκτυο συλλέγοντας έτσι τα IVs πολύ πιο γρήγορα. Πως γίνεται αυτό; Πολύ απλά, κάνουμε inject στο σταθμό AP ένα πακέτο ARP request και μόλις ο AP το λάβει θα στείλει αμέσως ένα κρυπτογραφημένο πακέτο ARP reply το οποίο μπορούμε να υποκλέψουμε με το πρόγραμμα airodump-ng.

 • Fake authentication

Η επίθεση αυτή μας επιτρέπει να εκτελέσουμε τους δύο τύπους της πιστοποίησης WEP (Open/ Shared key) καθώς και να συσχετιστούμε (assoscate) με το AP. Είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που κανείς άλλος client δεν είναι συνδεδεμένος στο AP στόχο. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του fake authentication δε δημιουργούνται πακέτα ARP και ότι η επίθεση αυτή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετιστούμε με ένα AP που χρησιμοποιεί WPA/ WPA2.

 • Deauthentication

H επίθεση αυτή στέλνει πακέτα αποσυσχέτισης (disasociate) σε έναν ή περισσότερους clients οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο ασύρματο δίκτυο στόχο. H αποσυσχέτιση κάποιου client μας βοηθάει να:

δημιουργηθούν πακέτα ARP requests κατά την αποσυσχέτιση τα οποία θα τα καταγράψουμε καιστη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουμε κάνοντάς τα inject
καταγράψουμε το WPA/WPA2 handshake κάνοντας τον client που αποσυσχετίσαμε να ξανασυσχετιστεί με το AP

 • Interactive packet replay

Αυτή η επίθεση μας επιτρέπει να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο πακέτο το οποίο θα γίνει inject στο AP στόχο. Ωστόσο δε μπορούμε να κάνουμε inject οποιοδήποτε πακέτο αλλά μόνο συγκεκριμένα πακέτα μπορούν να γίνουν inject επιτυχώς και να οδηγήσουν το σταθμό AP να εκπέμψει ένα νέο πακέτο το οποίο να περιέχει ένα νέο IV. Ας δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα πακέτο ώστε να γίνει δεκτό από το AP.

τα Access points πάντα κάνουν αποδεκτό και επαναλαμβάνουν ένα πακέτο το οποίο έχει προορισμό τη διεύθυνση broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF.Τα πακέτα ARP έχουν αυτό το χαρακτηριστικό
επίσης, το πακέτο πρέπει να κατευθύνεται από τον πελάτη στο ασύρματο δίκτυο. Κάθε τέτοιο πακέτο έχει το bit σημαίας To DS ίσο με 1.

 • Arp request – replay attack

Η επίθεση αυτή εκτελείτε όταν υπάρχει έστω και ένας πελάτης συνδεδεμένος στον client. Αρχικά το aireplay καταγράφει τα πακέτα που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Μόλις συναντήσει ένα πακέτο ARP request το κάνει inject στο δίκτυο με στόχο να πολλαπλασιάσει την κίνηση πακέτων. Για να δημιουργηθεί ένα πακέτο ARP replay πορούμε να αποσυσχετίσουμε κάποιον συνδεδεμένο client, συνδιάζοντας έτσι την επίθεση αυτή με την επίθεση deauthentication, ή απλά να περιμένουμε (αν έχουμε υπομονή) για ένα πακέτο ARP request.

 • Chopchop Attack

O στόχος αυτής της επίθεσης είνα να υποκλέψουμε τον αλγόριθμο PRGA που χρησιμοποιεί το AP στόχος. Το PRGA δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκρυπτογραφήσουμε πακέτα, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουμε νέα πακέτα τα οποία και θα κάνουμε inject στο δίκτυο.

Πλεονεκτήματα:

 1. Μπορεί να λειτουργήσει σε περιπτώσεις όπου δε τα καταφέρνει η επίθεση fragmentation
 2. Δεν απαιτείται να γνωρίζουμε πληροφορίες για διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο

Μειονεκτήματα:

 1. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα AP
 2. Αρκετά πιο αργή από την επίθεση fragmentation
 3. Το μέγεθος του πακέτου xor περιορίζεται στο μέγεθος του πακέτου στο οποίο εκτελούμε την chopchop

Για να λειτουργήσει η επίθεση chopchop θα πρέπει να έχουμε πραγματοποιήσει fake authentication με το AP στόχο.

 • Fragmentation Attack

Ομοίως με την επίθεση chopchop ο στόχος της επίθεσης fragmentation είναι να υποκλέψει το PRGA. Θα ερωτηθείται: γιατί να υπάρχουν δύο επιθέσεις που κάνουν το ίδιο πράγμα; Ο λόγος είναι ότι εκεί που δε δουλεύει η πρώτη μπορεί να δουλεύει η δεύτερη και το αντίθετο. Για να λειτουργήσει η επίθεση fragmentation θα πρέπει να έχουμε πραγματοποιήσει fake authentication με το AP στόχο.

Και στις δυο επιθέσεις fragmentation, chopchop όπως είπαμε, στόχος είναι να υποκλέψουμε το PRGA. Σε επόμενο βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε το PRGA ώστε να δημιουργήσουμε πακέτα ARP request τα οποία θα τα κάνουμε interactive replay στο δίκτυο στόχο για να δημιουργήσουμε κυκλοφορία πακέτων. Έτσι, αυτές οι δύο επιθέσεις συνδυάζονται με την επίθεση fake authentication και την επίθεση Interactive packet replay.

Πλεονεκτήματα:

 1. Υποκλέπτει ολόκληρο το πακέτο xor μεγέθους 1500 byte
 2. Μπορεί να λειτουργεί εκεί όπου δε λειτουργεί η επίθεση chopchop
 3. Είναι πολύ γρήγορη

Μειονεκτήματα:

Χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσει, για παράδειγμα πληροφορίες για IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται εντός του ασύρματου δικτύου. Ωστόσο η χρήση της διεύθυνσης broadcast (255.255.255.255) αρκεί για τα περισσότερα AP
Πρέπει να είμαστε αρκετά κοντά στο AP
Η επίθεση θα αποτύχει σε AP τα οποία δε χειρίζονται σωστά τα πακέτα fragmentation (θραύσματα).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΑIRCRACK:

Να λάβετε υπόψη, πως το Aircrack, είναι ένα εργαλείο που απαιτεί την χρήση τερματικού/κονσόλας.
Κοιτάξτε πρώτα αν υπάρχει στους διαχειριστές πακέτων των διανομών σας (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Software Manager, Yum, Yast, κλπ).
Σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, για παράδειγμα, αν υπάρχει (αναλόγως της έκδοσης), μπορείτε να το εγκαταστησετε δίνοντας την παρακάτω εντολή, στο τερματικό/κονσόλα σας:

sudo apt-get install aircrack-ng

Αν όχι, μπορείτε να το κατεβασετε, από το link που παραθέσαμε πιο πάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να το εγκαταστησετε (“χτίζοντας το, στο σύστημα σας, με τις παρακάτω εντολές, στο τερματικό/κονσόλα σας

1
2
3
4
5
wget http://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.1.tar.gz
$ tar -zxvf aircrack-ng-1.1.tar.gz
$ cd aircrack-ng-1.1
$ make
$ make install

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο: $, σημαίνει πως πρέπει να έχετε δικαιώματα root (διαχειριστη), ΔΕΝ το αντιγράφετε.
Μπορείτε για παράδειγμα, να πάρετε δικαιώματα root, δίνοντας μετά την εντολή make, το παρακάτω και μετά τον κωδικό σας, φυσικά:

 

Σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, αντί της τελευταίας εντολής πιο πάνω, θα πρέπει να δώσετε:

sudo make install

Χρήση του Aircrack:

Πλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το aircrack-ng. Ωστόσο, αν θέλουμε να μειώσουμε δραματικά το χρόνο που απαιτείται για να σπάσουμε ένα κλειδί θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το packet injection.
To packet injection είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να στείλουμε πακέτα σε ένα ασύρματο δίκτυο χωρίς να συμμετέχουμε σε αυτό. Για να δουλέψει το injection θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει τα κατάλληλα drivers για την κάρτα δικτύου μας καθώς και τα απαραίτητα patch.
To airmon-ng είναι ένα script το οποίο μας βοηθάει να θέσουμε την κάρτα δικτύου μας σε monitor mode. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να γυρίσουμε την κάρτα δικτύου μας σε κατάσταση managed.
Το airmon-ng το χρησιμοποιούμε πριν από τα υπόλοιπα εργαλεία ώστε να θέσουμε την κάρτα μας σε κατάσταση monitor.
Για να τεθεί η κάρτα δικτύου σε monitor mode ανοίγουμε ένα τερματικό/κονσόλα και πληκτρολογούμε τα εξής:

1
2
airmon-ng stop
ath0

Το σύστημα θα αποκριθεί:

1
2
3
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.

Στην συνέχεια πρέπει να ξεκινήσουμε τον τροποποιημένο οδηγό της καρτας που εγκαταστάθηκε πληκτρολογόντας:

airmon-ng start wifi0

Η απάντηση του συστήματος θα πρέπει να είναι:

Interface Chipset Driver
wifi0 Atheros madwifi-ng
ath0 Atheros madwifi-ng VAP (parent: wifi0) (monitor mode enabled)

Και για να επιβεβαιώσουμε ότι η κάρτα βρίσκεται σε monitor mode, πληκτρολογούμε:

iwconfig

Η απάντηση του συστήματος θα πρέπει να είναι:

lo no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
Mode:Monitor Frequency:2.452 GHz Access Point: 00:0F:B5:88:AC:82
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/94 Signal level=-95 dBm Noise level=-95 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εντοπιστεί κάποιο AP. Το aircrack-ng διαθέτει το εργαλείο airodump-ng για αυτό τον σκοπό.

Στην συνέχεια εκκινούμε το airodump-ng για να εντοπίσουμε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα:

airodump-ng ****

Αν το airodump-ng συνδεθεί με την συσκευή WLAN, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:


Το airodump-ng κάνει αναζήτηση για AP από τα οποία μπορεί να δεχτεί πακέτα δεδομένων σε όλα τα κανάλια. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κάποια AP και οι συνδεδεμένοι σε αυτά clients θα εμφανιστούν. Από το παραπάνω παράθυρο μπορεί ο χρήστης να αποκομίσει τις εξής πληροφορίες:

Στο πάνω μέρος του παραθύρου:

 • BSSID

MAC address του AP

 • PWR

Ισχύς σήματος

 • Beacons

Αριθμός beacon frames που ελήφθησαν

 • Data

Ρυθμός μεταφοράς πακέτων δεδομένων

 • CH

Το κανάλι στο οποίο εκπέμπει ο AP

 • MB

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων του AP

 • ENC

Προστασία δικτύου(Αλγόριθμος κωδικοποίησης)

 • ESSID

Ονομασία δικτύου

Στο κάτω μέρος του παραθύρου:

 • BSSID

MAC address του APμε τον οποίο ο client είναι συνδεδεμένος

 • STATION

MAC address του client

 • PWR

Ισχύς σήματος

 • Packets

Αριθμός πακέτων δεδομένων που ελήφθησαν

 • Probes

Ονομασία δικτύου που ο client συσχετίζεται

Στη συνέχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε με Active attacks, ARP replay και βέβαια Cracking.
Για όλα αυτά δεν θα επεκταθούμε εδώ, αφ’ ενός επειδή απ’ αλλού ξεκίνησε το άρθρο και αλλού θα καταληξει. Από την άλλη ΟΛΑ αυτά που δεν θ’ αναφέρουμε εδώ, μπορείτε να τα βρείτε σε απλά Ελληνικά, στις παρακάτω σελίδες, από τις οποίες δανείστηκα και καποια κομμάτια από τα παραπάνω:
1. Users.uom.gr (από τον Μάλαμα Κυριάκο) [Εγχειρίδιο χρήσης του Aircrackng]
2. Geekay [Aircrack Tutorial]

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ETHERAPE:

Μπορείτε να κατεβασετε το binary αρχειο του:

Δεν ξέρω αν θα δουλέψει έτσι απλά, το install-sh που έχει (κάνοντας το εκτελέσιμο και στη συνέχεια με διπλό κλικ επανω του).
Μπορείτε να το εγκαταστησετε χειροκίνητα, αφού το κατεβασετε και το αποσυμπιέσετε, χρησιμοποιώντας πρώτα την εντολή cd, προκειμένου να μετακινηθείτε εκεί που κατεβάσατε.
Συνεχίζετε, με το γνωστό τρίπτυχο των εντολών:

 

1
2
3
configure
make
make install

Για τα επιμέρους, ισχύουν όσα αναφέραμε στην αντίστοιχη εγκατάσταση του Aircrack, πιο πάνω.
Εχει πάντως και έτοιμα πακέτα, για αρκετές διανομές που μπορείτε να κατεβασετε και διπλό κλικ επανω τους, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση:
-Για Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές:

-Για openSUSE και παράγωγες διανομές:

-Για Fedora και παράγωγες διανομές:

-Για Arch και παράγωγες διανομές:

-Για Slackware και παράγωγες διανομές:

Μετά μπορείτε να το καλέσετε από το μενού σας, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, έχει ένα απλό και κατανοητό γραφικό περιβάλλον.
Το πιο σωστό θα ήταν να το ανοίγατε μέσω τερματικού/κονσόλας, με την παρακάτω εντολή (θέλει δικαιώματα root, ώστε να τρέξει):

 

sudo  etherape

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του WIRESHARK:

Αυτό κανονικά θα το βρείτε στους διαχειριστές πακέτων (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Software Manager, Yum, Yast, κλπ) όλων των διανομών.
Για παράδειγμα, σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, μπορείτε για συντομία, να το εγκαταστησετε και με την παρακάτω εντολή, στο τερματικό/κονσόλα σας:

sudo apt-get install wireshark

Μετά μπορείτε να το καλέσετε από το μενού σας (η dash σε Ubuntu) η ακομα καλύτερα, να το ανοίξετε με την παρακάτω εντολή, ως root:

sudo wireshark

Για να χρησιμοποιήσετε το Wireshark με τον καλύτερο τρόπο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την πλατφόρμα και να γνωρίσετε πώς να διαχειρίζεστε τα φίλτρα για να βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιο έμπειροι, μπορουν να χρησιμοποιήσουν το TShark, το οποίο αποτελεί την έκδοση CLI (γραμμής εντολών) του Wireshark.
Το Tshark υποστηρίζει τις ίδιες λειτουργίες με το Wireshark:

Και πάμε τώρα να δούμε στην πράξη όλα αυτά, σ’ ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον βίντεο, από τον foliko, της Ελληνικής Κοινότητας του Mint που αναφέραμε στην αρχή και που δημοσίευσε και στο forum της κοινότητας:
-Ας δούμε πρώτα, καποια χρήσιμα που αναφέρει, με πολύ απλή γλώσσα:

 

Ο οδηγός αυτός φτιάχτηκε για ένα και μοναδικό σκοπό, για να δούμε πόσο ασφαλές ειναι το ασύρματο δίκτυο μας.
Το video μιλάει για ασύρματα δίκτυα WEP.

Το Youtube ειναι πλημμυρισμένο με παρόμοια video, όμως σταματάνε στην εύρεση του κωδικού, αυτό το video παει λίγο παραπέρα ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το δίκτυο μας.
για αυτούς που δεν μασάνε να παρανομήσουν, σκεπτόμενοι ότι σιγά μην πάρει χαμπάρι ο κυρ-Τάκης από απέναντι τι κάνω.
Όλα αυτά τα video στο youtube δεν αναφέρουν μια μικρή λεπτομέρεια. αν ο κυρ-Τάκης έχει καποιες γνώσεις σε δίκτυα και καταλάβει τι γινεται, θα σας κάνει απίστευτη ζημιά.
Δεν θα χρειαστεί να συνδεθεί με εσάς, το έχετε κάνει εσείς για αυτόν!
Mπορεί ο κυρ-Τάκης να σερφάρει όλη μέρα στο internet, περιμένοντας το θύμα που θα ενοχλησει το δίκτυο του.
Η παρουσίαση στα βίντεο γινεται με την διανομη Backtrack, μα είναι ακριβώς τα ίδια εργαλεία που αναφέραμε πιο πάνω. Ο τρόπος χρήσης και ότι άλλο βλέπετε είναι ο ίδιος.

Συνεχίζοντας ο folikos, αναφέρει:

Το tool για το σπάσιμο του δικτύου έγινε με το διάσημο πλέον, aircrack.  Το aircrack εκτελείται από κονσόλα όμως διαθέτει και έκδοση με ένα σχετικά γραφικό περιβάλλον.
Στην επίδειξη φαίνεται η λειτουργία του από κονσόλα, ειναι πολύ εύκολο στην χρήση και αποτελεσματικό.
Το etherape ειναι πρόγραμμα για network monitoring και ειναι ένα από τα λιγα που δεν χρειάζεται κονσόλα.
Το τελευταίο tool, ειναι το wireshark. ειναι και αυτό για network monitoring. Όποιος έχει παρακολουθήσει μαθήματα cisco, θα ξέρει ότι ο χειρισμός του ειναι απαραίτητος.
Ο λόγος που το video δεν σταματάει στον κωδικό, ειναι για να κάνει μια επίδειξη του etherape και του wireshark.
ακομα και αν δεν έχουμε ιδέα για το wireshark, όταν το τρέξουμε μετά την εγκατάσταση και ανοίξουμε μια σελίδα, θα δούμε όλη την διαδικασία που χρειάστηκε για να μπούμε στην σελίδα που επισκεφτήκαμε.
Ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα στο περίπου του τι γινεται.
Εναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογη που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως λειτουργούν τα δίκτυα. Καταγράφει τα πάντα!
Τα wireshark και etherape ειναι δυο εφαρμογες που μπορουν να τσιμπήσουν τον κυρ Τακη, που βαρέθηκε να μας περιμένει και αποφάσισε να μπει αυτός στο δίκτυο μας.

>>>Δείτε το βίντεο:

-Δεν σταματάμε όμως εδώ:

Αφού είδαμε την επίθεση, να ρίξουμε και μια μάτια στο τι μπορούμε να κανουμε εμείς.

Όταν λέω εμείς εννοώ έμενα και εσένα που δεν ξέρουμε τι ειναι το OSI layer, το default gateway ειναι ταινία με τον Αλ Πατσίνο, οι εντολές για την ip, μας θυμίζουν σύστημα του πάμε στοίχημα, το wireshark ειναι μηχανή εκμάθησης Κινέζικων.
Το μόνο που χρειάζεται ειναι να μπορούμε να ξεχωρίσουμε δυο διαφορετικούς αριθμούς και τα χρώματα.
Η εξήγηση ειναι τόσο απλή, που στο τέλος φοβήθηκα μήπως σκεφτούν μερικοί οι τους περνάω για ηλίθιους!
Ήρεμα, το video απευθύνεται σε όσους δεν ξέρουν τι σημαίνουν τα φωτάκια που αναβοσβήνουν στο router.

Η καλύτερη άμυνα ειναι να χρησιμοποιούμε καλώδιο, αν το router ειναι στο ίδιο δωμάτιο.
Να κλείνουμε το router όποτε δεν το χρειαζόμαστε.
Αν στο router υπάρχει επιλογή για την εμβέλεια, την χαμηλώνουμε. τι να το κανουμε το internet στο ασανσέρ;
Δεν ξεχνάμε να αλλάξουμε τον εργοστασιακό κωδικό του router.
admin – admin, admin- pass, admin – password , admin1 – admin1, δεν ειναι oi κωδικοί που θα μας κανουν να νοιώσουμε ασφάλεια

Όσο λιγότερο φαινόμαστε, τόσο το καλύτερο ;)

>>>Δείτε το βίντεο:

Πιστεύω τα παραπάνω, να βοήθησαν αρκετούς να κατανοήσουν καποια βασικά και στοιχειώδη πράγματα από κάτι που γινεται χρήση (η κατάχρηση), σχεδον καθημερινά. Το ασύρματα η wifi δίκτυα.
Και κυρίως να μπορέσουν να προφυλαχθούν ακομα και άνθρωποι χωρίς γνώσεις.

Nα θυμόσαστε το εξής, αν κάποιοι θελήσετε να τα χρησιμοποιησετε κακόβουλα: Αν δεν έχετε γνώσεις, μπορουν ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ να σας τσακώσουν σαν νεογέννητα γατάκια και φυσικά, να υποστείτε τις όποιες συνέπειες.

 

7 Comments

 • διαφωνω οτι το wireshark ειναι παρομοιο με το Network Traffic Monitor. Εχει πολυ ανωτερες δυνατοτητες το User Interface του.

  Υ.Γ. οποιος θελει να το δοκιμασει μπορει να το δοκιμασει σε δικο του ιδιοκτητο ασυρματο δικτυο.
  Επισης…ειλικρινα ποιος χρησιμοποιει ακομα WEP;

   
 • γιατι αντι για $ δεν βαζεις πιο σωστα το συμβόλο # ?

   
 • Στο ubuntu 12.04 ειχα συνεχως error αυτο : However the following packages replace it : iw
  Στο youtube βρηκα ενα tutorial που το ξεπερνα .αφου δημιουργησεις ενα directory με το ονομα aircrack μεταφερεις εκει απο τα downloads το Airccrack-ng-1.1.tar.gz .μετα cd στο aircrack και ls .Εκει δινεις sudo gedit common.mak και αφαιρεις στην γραμμη το werror .πανω δεξια εχει κουμπι search ,αν το γραψεις εκει θα σου εμφανισει που ειναι με κιτρινα γραμματα .Το σβηνεις λοιπον κανεις .save ,make kai meta sudo make install.update to aircrack

   
 • Παραδόξως πολλοί ακόμα χρησιμοποιούν WEP. Οι περισσότεροι γιατί δεν ξέρουν. Ελπίζω ότι όλο και λιγότεροι routers έρχονται με default το WEP.

  Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν έχεις άλλη επιλογή, όπως για παράδειγμα μερικοί ιδιότροποι range extenders που δεν δέχονται κάτι άλλο.

   
 • Οπως ακομη για συνδεσεις 2 ρουτερ με WDS χρειαζετε WEP…

   
 • Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα android smartphone και όλα τα δίκτυα είναι δικά μου…

   
 • τι γνωμη εχεις για τη cisco?

   

diafora

14 Μάι

 

http://kostasxan.blogspot.gr/2014/05/blog-post_3229.html

 

 

http://kostasxan.blogspot.gr/2014/05/blog-post_2788.html

 

http://yiorgosthalassis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_6569.html?m=1

 

Υποχρεωτική η ψήφος σε Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές… Ως εκ τούτου όσοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσουν να ψηφίσουν θα πρέπει να εφοδιαστούν με αποδεικτικά στοιχεία της αδυναμίας τους και συγκεκριμένα: -Όσοι βρίσκονται στο…

1 Μάι

     Από την Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 17/16128-23-4-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, τις τυχόν επαναληπτικές αυτών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Μαΐου 2014 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής προβλέπονται…

κυρώσεις από την εκλογική νομοθεσία.

    Ως εκ τούτου όσοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσουν να ψηφίσουν θα πρέπει να εφοδιαστούν με αποδεικτικά στοιχεία της αδυναμίας τους και συγκεκριμένα:

-Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό πρέπει να έχουν σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κλπ.)

-Όσοι απέχουν πάνω από 200 χλμ. από τον τόπο βασικής τους εγγραφής την ημέρα των εκλογών πρέπει να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση από τον Δήμο όπου βρίσκονται την ημέρα τον εκλογών.

-Όσοι για λόγους υγείας δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πρέπει να εφοδιαστούν με σχετικά ιατρικά αποδεικτικά έγγραφα.

-Τέλος οι εκλογείς άνω των 70 ετών δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

    Για επιπλέον διευκρινήσεις η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύεται και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr).

phgh=

ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠ

1 Μάι

ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠ
Συνάδελφοι,
Πριν από δύο χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2009, 9 μήνες πριν το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, ζητήσαμε και πήραμε από εσάς προτάσεις, σχετικά με την αναβάθμιση του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα.
Τις προτάσεις αυτές τις καταθέσαμε στη ΟΠΑΠ και από τότε βρεθήκαμε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με στελέχη της Διεύθυνσης Παιχνιδιών στη προσπάθεια μας να πετύχουμε να την υλοποίηση τους.
Αποτέλεσμα των προτάσεων σας, είναι το over/under, τα ημίχρονα, το goal/no goal, ο εμπλουτισμός με περισσότερες διοργανώσεις και νέα αθλήματα, οι κυνοδρομίες που πρώτη φορά γράφτηκαν σε εκείνο το χαρτί και άλλα. Μικρές βελτιώσεις προς την σωστή όμως κατεύθυνση.
Αυτό που έλειπε από την αρχή, ήταν η βούληση για ριζικές αλλαγές σε καίριους παράγοντες του παιχνιδιού, όπως είναι το πλήθος των μονών παιχνιδιών, η μείωση της γκανιότας, η αύξηση του payout και βεβαίως η πάταξη του trading.
Σε μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης μιας κοινής αποδεκτής λύσης, βρεθήκαμε στα μέσα Αυγούστου στην ΟΠΑΠ ΑΕ και λάβαμε τις παρακάτω προφορικές δεσμεύσεις από την Διεύθυνση Παιχνιδιών:
Σχετικά με το θέμα της κλιμακωτής προμήθειας:
Από την ΟΠΑΠ, προτάθηκε για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ που παίζονται μέχρι σήμερα εξαιρουμένων των στοιχημάτων που παίζονται μέσω των monitor games ή ταχ games: μονά 4%, δυάδες 5%, τριάδες 8% και τετράδες και άνω 11%., με την προϋπόθεση ότι όλες οι premier κατηγορίες θα προσφέρονται μονά αποδεκτά με μέγιστη γκανιότα 111.00(10%), οι υπόλοιπες κατηγορίες δυάδες, τριάδες με μέγιστη γκανιότα 115.00(13%) και συνολικό ετήσιο payout 75%
Σχετικά με το θέμα του LIVE BET:
Για το Live Bet θα προσφέρεται με 4% προμήθεια και payout 90%
Σχετικά με το ωράριο του ΚΙΝΟ:
Από την ΟΠΑΠ προτάθηκε οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ να διεξάγονται από τις 10:00 έως τις 22:00 και με προμήθεια 27% πάνω στη μεικτή κερδοφορία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα 8 υφιστάμενα και όλα τα μελλοντικά παιχνίδια σταθερής γκανιότας (αριθμολαχεία) πλην του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Σχετικά με την κάρτα παίκτη (Opap card).
Η προμήθεια, η ενεργοποίηση, η φόρτιση και εκφόρτιση-εξαργύρωση της Opap card θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσα στα πρακτορεία. Οι κάτοχοι της, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κάρτα θα είναι ανώνυμη για όλα τα παιχνίδια που παίζονται εντός των πρακτορείων. Όταν τα παιχνίδια παίζονται εκτός των πρακτορείων θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Η προμήθεια των πρακτόρων ανά παιχνίδι θα παραμένει η ίδια, είτε η Opap card χρησιμοποιείται εντός πρακτορείου, είτε εξ αποστάσεως.
Αντ’ αυτού σε συνέχεια των προφορικών δεσμεύσεων πήραμε γραπτώς τα παρακάτω:
“Αγαπητοί Συνεργάτες,
μετά από αλλεπάλληλες και μακρόχρονες συναντήσεις μεταξύ της ΠΟΕΠΠΠ και της ΟΠΑΠ ΑΕ (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) έγινε τελική συνάντηση την Τετάρτη 17/8/2011 για τα παρακάτω θέματα:
α) κλιμακωτή προμήθεια στο παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
 
β) Live Bet
 
γ) ωράριο ΚΙΝΟ και
 
δ) κάρτα παίκτη (Opap card)
Σχετικά με το θέμα της κλιμακωτής προμήθειας:
Από πλευράς ΟΠΑΠ η κλιμακωτή προμήθεια που προτάθηκε για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ) ήταν η παρακάτω: μονά 3%, δυάδες 5%, τριάδες 8%, τετράδες και άνω 12% . Με αυτό τον τρόπο θα προσφερθούν μονά παιχνίδια από τα κύρια πρωταθλήματα, όπως ενδεικτικά PREMIER LEAGUE ΑΓΓΛΙΑΣ, PRIMIERA DIVISION ΙΣΠΑΝΙΑΣ, BUNDESLIGA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, SERIE A ΙΤΑΛΙΑΣ, CHL, EUL, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ, ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ και μέσο όρο γκανιότας 111%
Από πλευράς ΠΟΕΠΠΠ προτάθηκε 5% προμήθεια στα μονά και στις δυάδες, 8% στις τριάδες και 11% από τετράδες και πάνω και με γκανιότα από 108% έως 110%
Σαν αντιπρόταση από πλευράς ΟΠΑΠ, κατατέθηκε η παρακάτω πρόταση, η οποία περιλαμβάνει 4% στα μονά, 5% στις δυάδες, 8% στις τριάδες και 11% από τετράδες και πάνω και με μέσο όρο γκανιότας για τα μονά παιχνίδια 112%.
Σημειώνεται ότι πλέον του 80% των πρακτορείων για το πρώτο τετράμηνο του 2011 θα είχε προμήθεια πάνω από 8% και πάνω από το 73% των πρακτορείων θα είχε προμήθεια πάνω από το 8.5%, αν είχε εφαρμοστεί η κλιμακωτή προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την πρόταση και αντιπρόταση της ΟΠΑΠ τα διανεμόμενα (payout) θα κυμανθούν σταδιακά στο 75%.
Σχετικά με το θέμα του LIVE BET:
Για το Live Bet θα ισχύει η ίδια κλιμακωτή προμήθεια, αφού θα είναι συνέχεια του ίδιου αγώνα που προσφέρεται στο κουπόνι και το payout θα διαμορφωθεί στο 88% περίπου.
Σχετικά με το ωράριο του ΚΙΝΟ:
Δεδομένου ότι όλα τα παιχνίδια λειτουργούν βασικά από τις 8:00 έως τις 24:00 από πλευράς ΟΠΑΠ προτάθηκε οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ να διεξάγονται από τις 10:00 έως τις 22:00 και με προμήθεια 27% πάνω στη μεικτή κερδοφορία.
Από πλευράς ΠΟΕΠΠΠ αντιπροτάθηκε το ωράριο λειτουργίας να είναι από 10:00 έως 21:00 και προμήθεια 30% πάνω στη μεικτή κερδοφορία.
Να σημειωθεί ότι το ποσοστό προμήθειας πάνω στη μεικτή κερδοφορία θα συμπεριλαμβάνει και τα 8 υφιστάμενα παιχνίδια πλην του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Σχετικά με την κάρτα παίκτη (Opap card).
Η προμήθεια, η ενεργοποίηση και η φόρτιση της Opap card θα γίνεται σε οποιοδήποτε πρακτορείο. Οι κάτοχοι της, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κάρτα θα είναι ανώνυμη για όλα τα παιχνίδια που παίζονται εντός των πρακτορείων. Όταν τα παιχνίδια παίζονται εκτός των πρακτορείων θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Η προμήθεια των πρακτόρων ανά παιχνίδι θα παραμένει η ίδια, είτε η Opap card χρησιμοποιείται εντός πρακτορείου, είτε εξ αποστάσεως.”
Συνάδελφοι, είναι σαφές ότι η ΟΠΑΠ δεν επενδύει σε μια ειλικρινή και παραγωγική σχέση. Προσπαθεί με στοχευόμενες παραλήψεις λέξεων να μας παραπλανήσει, ενώ ταυτόχρονα διαδίδει στα ΜΜΕ την είσοδό της στο ιντερνετικό στοίχημα και την διεξαγωγή ζωντανού στοιχηματισμού.
Στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης 31 Αυγούστου, αποφασίσαμε ομόφωνα να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις εξελίξεις αλλά και τις διαφορές μεταξύ των προφορικών και γραπτών δεσμεύσεων της ΟΠΑΠ. Παραμένουμε στην αρχική μας θέση που είναι το 30% στη μικτή κερδοφορία.
Για το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π
                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
HΡΑΚΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ               ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.